หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน

เดือน มกราคม 2565

1. ขอแจ้งเจ้าหน้าที่แนบไฟล์เอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
2.  ขอแจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 28(7/2564)
3.  ขอส่งสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/2565
4. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการฯ
5. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัณธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน รุ่นที่1
6. ลำดับอาวุโสของตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี
7. ข้อสั่งการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)(ศบค.)การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 65
8. คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19
9. ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามบริการระบบ BAAC Corporate Banking     
10. ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการเทศน์มหาชาติ มหากุศลประจำปี 2564 ครั้งที่ 3
11.  คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก    
12. แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรฐภายหลังเทศกาลปีใหม่
13. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565
14. ขอความอนุเคราะห็ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
15. ห้ามนำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจำหน่ายและงดใช้เสียง งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2565
16. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565
17. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
18. ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
19. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลปีใหม่ 2564
20. คำสั่งมาตรการป้องกันการเผยแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19
21. ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล/ของขวัญวันเด็กในวันปีใหม่ 2564
22. ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาค หรือถวายเงินในพิธีเปิดงาน “๑๐๐ ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”
23. ขอแจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 134(11/2564)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *