หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน

เดือน พฤษภาคม 2565

              หนังสือภายใน

 1. ขอแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 324/2565 เรื่อง ห้มมิให้ใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับครภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 2. ขอแจ้งตารางกำหนดกิจกรรม “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สัญจร”
 3. ขอแจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 4. จำหน่ายเข็มกลัดที่ระลึกครบรอบ 100 ปี มรพส.
 5. ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ สิทธิเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย PDPA

             หนังสือภายนอก

 1. หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 3. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน รุ่นที่ 1- รุ่นที่5
 4. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ/หรือก่อหนี้ผูกพัน
 5. ขอส่งสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565
 6. ขอส่งสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2565
 7. ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญูสุคโตองค์จำลอง และเหรียญเสมา
 8. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น เพื่อการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ Online
 9. ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม
 10. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง : งานเป็นผลคนเป็นสุข รุ่นที่ 3
 11. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
 12. ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ รุ่นที่ 2
 13. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 14. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 15. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 16. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 17. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 18. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 19. ประชาสัมพันธ์เชินชวนเข้าร่วม มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุทติธรรมพบประชาชน ณ จังหวัดพิษณุโลก
 20. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 12
 21. คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

เดือน เมษายน 2565

     หนังสือภายใน

 1. แจ้งประกาศศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง เรื่อง การคิดอัตราค่าบริการห้องพักของศูนย์วัฒธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 2. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2565-2569

 

 

 

เดือน มีนาคม 2565

            หนังสือภายใน

 1. ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการภายนอกตอบแบบประเมิน (EIT)
 2. ขอให้บุคลากรทุกท่านตอบแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 3. ขอความอนุเคราะห์ประสาน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

             หนังสือภายนอก

 1. แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน
 2. แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ให้บริการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
 3. ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564
 4. อนุมัติโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปีที่3
 5. รายงานการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1
 6. แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
 7. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 8. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
 9. ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปี2564
 10. แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ติดต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 11. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
 12. การโอนกรมธรรม์ประกันภัยของท่านให้บริษัทประกันวินาศภัยแห่งใหม่คุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
 13. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 14. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 15. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญาในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” รุ่นที่ 3
 16. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) (ศบค.)ที่ 5/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2558(ฉบับที่ 23)

 

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

 1. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ข้อสรุปสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่4/2565
 3. ขอแจ้งชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 4. คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19
 5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน
 6. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง งานเป็นผล คนเป็นสุข” รุ่นที่ 2
 7. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ CoST และกดติดตาม Facebook CoST Thailand
 8. ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
 9. หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาล(ฉบับที่2)
 10. หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่2)
 11. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร”การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
 12. เรียญเชิญเข้าร่วมโครงการพิเศษ Creating a lean University : ยกระดับปรับบริการภาคการศึกษาด้วยแนวคิด “ลีน”
 13. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
 14. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม”รุ่นที่ 30
 15. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อธนาคารออมสิน
 16. การใช้แพลตฟอร์ม Jitasa care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่
 17. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ”
 18. ขอส่งสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565
 19. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบออนไลน์
 20. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565)
 21. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม”เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”
 22. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอให้บุคลากรเข้าร่วม”การประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(พ.ศ.2565-2569)”
 23. การดำเนินการตามมาตรการ Thai Stop Covid Plus ของกระทรวงสาธารณสุข
 24. คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
 25. ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
 26. ขอแจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินรายได้ ครั้งที่ 2(1/2565)
 27. ขอความอนุเคราะห์งดออกหนังสือรับรองเงินเดือน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
 28. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ “สวัสดิการสู้ภัยโควิด”
 29. ขอแจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

เดือน มกราคม 2565

 1. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558(ฉบับที่42)และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)(ศบค.)
 2. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
 3. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ(สายสนับสนุน)
 4.  แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการเปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 5.  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการเข้าเป็ฯสมาชิกกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รอบที่2)
 6. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 2 ฉบับ
  1. เรื่อง ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565,แนวปฏิบัติ
  2. เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่2) พ.ศ.2565
 7. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯครั้งที่ 3(1/2565)แนวทางการดำเนินการทบทวนตัวชี้วัดชุดโครงการ/กิจกรรม
 8. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
 9. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
 10. การรับฟังข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม
 11. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
 12. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ
 13. คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ(Fleet Card)(ฉบับปรับปรุง)
 14. ขอแจ้งเจ้าหน้าที่แนบไฟล์เอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
 15.  ขอแจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 28(7/2564)
 16.  ขอส่งสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/2565
 17. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการฯ
 18. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัณธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน รุ่นที่1
 19. ลำดับอาวุโสของตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี
 20. ข้อสั่งการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)(ศบค.)การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 65
 21. คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19
 22. ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามบริการระบบ BAAC Corporate Banking 
 23. ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการเทศน์มหาชาติ มหากุศลประจำปี 2564 ครั้งที่ 3
 24. คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก    
 25.  แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรฐภายหลังเทศกาลปีใหม่
 26. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565
 27. ขอความอนุเคราะห็ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
 28. ห้ามนำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจำหน่ายและงดใช้เสียง งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2565
 29. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565
 30. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
 31. ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
 32. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลปีใหม่ 2564
 33. คำสั่งมาตรการป้องกันการเผยแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19
 34. ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล/ของขวัญวันเด็กในวันปีใหม่ 2564
 35. ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาค หรือถวายเงินในพิธีเปิดงาน “๑๐๐ ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”
 36. ขอแจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 134(11/2564)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *