โครงสร้าง
บุคลากร
ประกาศ มรพส.แนบเบิกบุตรข้าราชการ
รายงานการเบิกจ่าย งปม.
รายงานครุภัณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์58
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
เกณฑ์ราคากลางและคุณ
  ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
  คอมพิวเตอร์58
   

ขั้นตอน การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ทะเบียนคุมเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล บริการด้วยความเต็มใจ
สายตรงผู้อำนวยการ
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง
 

คู่มือการใช้งานระบบ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

คู่มือการใช้งานระบบ e-slip

คู่มือการใช้งานระบบ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
กรณีบุคลากรชาวต่างชาติ/บุคลากรลาออก