โครงสร้าง
บุคลากร
ประกาศแนบเบิก ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ
รายงานการเบิกจ่าย งปม.
รายงานครุภัณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
เกณฑ์ราคากลางและคุณ
  ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
  คอมพิวเตอร์
   

คู่มือการใช้งานระบบ
หนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย

คู่มือการใช้งานระบบ
หนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่าย
กรณีบุคลากรชาวต่างชาติ/
บุคลากรลาออก

ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล บริการด้วยความเต็มใจ
สายตรงผู้อำนวยการ
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง
 

คู่มือการใช้งานระบบ e-slip

ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
e-slip สำหรับข้าราชการบำนาญ