ระเบียบฯ/หลักเกณฑ์ฯ/ประกาศฯ

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องของสำนักงบประมาณ

ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศแนบเบิกของนักศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ