ระเบียบฯ/หลักเกณฑ์ฯ/ประกาศฯ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ฯ สำนักงบประมาณ

ระเบียบ/แนวปฏิบัติ/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศแนบเบิกของนักศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ