ข่าวประกาศของหน่วยงาน

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ฉบับแก้ไข)
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประจำปี 2565
 1. สรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2565
 2. การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ขอแจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 33 (5/2565)
 4. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2556
 5. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. แจ้งสรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 7. การมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 8. ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 9. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565
 10. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(ฉบับที่6)ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 11. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่ผ่านการทดรองการปฏิบัติงาน ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565
 12. แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 13. กำหนดอัตราการจ่ายยาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 14. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปีพศ 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
 15. ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯครั้งที่ 2/2565
 16. แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
 17. แจ้งประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 18. การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Receipt)ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
 19. ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(สำหรับส่วนราชการ)
 20. ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 21. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
 22. การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 23. เอกสารที่ใช้ประกอบการรับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย กรณีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 24. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
 25. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์