งานบัญชี

ชื่อ-สกุล : นางศิริรัตน์ วาทมธุรส
หัวหน้างานบัญชี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อีเมล์ :  sirirut.w@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางวนัสนันท์  พรมพุก
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : wanunsanun.p@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร  ปานบุญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : siriporn.p@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทนา  ใจดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : nuntana.j@psru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. หน่วยบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน
 2. หน่วยบัญชีเงินงบประมาณเงินรายได้
 3. หน่วยบัญชีเงินกองทุน

รายงานประจำปี

 1. รายงานการเงินประจำปี 2562 ฉบับแก้ไข

รายงานประจำเดือน

 1. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 3. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2563
 5. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 6. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
 7. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานต้นทุนผลผลิต

 1. ต้นทุนผลผลิต 2561