งานพัสดุ

ชื่อ-สกุล : นางอรทัย ยิ้มอ่ำ
หัวหน้างานพัสดุ
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ 3
อีเมล์ : orathai.y@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล :  นางจิราภรณ์ สัมปุรณะพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : jiraporn.s@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพ์พิชญาณ์  โฉมสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : pimpiz.c@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาววารุณี  แก้วกิ่งจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : warunee.k@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาววิวรรธนี  สังข์ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : wiwatthanee.s@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวเมวิกา  รุ่งฉัตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : maywika.r@psru.ac.th

กฏหมาย ระเบียบ และประกาศ

 1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
 2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
 3. คู่มือ ปปช.
 4. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ 3 (1)
 5. 28E5~1
 6. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ วิธีตกลงราคา
 7. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
 8. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ 3 (2)
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะกฎกระทรวงกำหนด
 10. อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
 11. กฎกระทรวงกำหนด เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
 12. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 13. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

 1. แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

 1. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

 1. แบบฟอร์ม แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
 2. แบบฟอร์ม การควบคุมพัสดุ
 3. แบบฟอร์มใบเบิก-ยืมพัสดุ แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
 4. แบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 5. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประกาศ และขอส่งเอกสารและรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง
 6. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประกาศ และขอส่งเอกสารและรายละเอียดครุภัณฑ์
 7. แบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 8. แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสภาพครุภัณฑ์ แบบฟอร์มรับบริจาคพัสดุ
 9. แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ทราบหมายเลข แบบฟอร์มสัญญาซื้อขาย
 10. แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเรียกทำสัญญา
 11. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบฟอร์ม-6.1
 12. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง-1 แบบสัญญาจ้างทำความสะอาด
 13. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)
 14. รายการวัสดุ เดือนกันยายน พ.ศ.2562
 15. รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. พด.01แบบสำรวจความต้องการผู้ใช้พัสดุ
 2. 0221()~1
 3. 037EDF~1
 4. 0421()~1
 5. พด.05แบบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
 6. 06()~1
 7. พด.07แบบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (วัสดุ)
 8. พด.08แบบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (ครุภัณฑ์)
 9. 09()~1
 10. พด.10แบบบันทึกขอความเห็นชอบราคากลาง งานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 11. 11()~1
 12. พด.12แบบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางของงานซื้อจ้าง
 13. พด.13แบบบันทึกขอความเห็นชอบราคากลาง งานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 14. พด.14แบบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (ราคากลางวัสดุ)
 15. พด.15แบบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ-ราคากลางครุภัณฑ์
 16. พด.16แบบบันทึกรายงานขอซื้อ จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. พด.17แบบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. 18(500~1
 19. พด.19แบบใบเสนอราคา
 20. พด.20แบบรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21. 21E93F~1
 22. 22(79)~1
 23. พด.23แบบใบส่งของ ใบส่งงาน

แบบฟอร์มเช่าเหมารถตู้

 1. แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงจ้างเหมารถยนต์
 2. พด.24
 3. พด.25
 4. พด.26
 5. พด.27
 6. พด.28
 7. พด.29
 8. พด.30
 9. พด.31
 10. พด.32
 11. พด.33
 12. พด.34
 13. พด.35
 14. พด.36
 15. พด.37
 16. พด.38
 17. พด.39
 18. พด.40
 19. พด.41
 20. พด.42
 21. พด.43
 22. พด.44
 23. พด.45
 24. พด.46

เอกสารควบคุมและแทงจำหน่าย

 1. แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (เริ่มใช้ 1 มิ.ย. 2563)
 2. แบบฟอร์มการควบคุมพัสดุ
 3. แบบฟอร์มรับบริจาค
 4. รายการวัสดุ (สำหรับขอเพิ่มเติม)
 5. รายการวัสดุ เดือน มิถุนายน

เอกสารสัญญาจ้าง

 1. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง-1
 2. แบบสัญญาจ้างทำความสะอาด
 3. กส.1บันทึกประจำวัน
 4. กส.9แบบรายงานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง
 5. กส.10แบบรายงานผลการแก้ไข