งานพัสดุ

 

ชื่อ-สกุล :  นางจิราภรณ์ สัมปุรณะพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้างานพัสดุ

อีเมล์ : jiraporn.s@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพ์พิชญาณ์  โฉมสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
อีเมล์ : pimpiz.c@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาววารุณี  แก้วกิ่งจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
อีเมล์ : warunee.k@psru.ac.th

 

ชื่อ-สกุล : นางเมวิกา  มาตรมูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อีเมล์ : maywika.r@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวพัชร  ศรีอุดม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์ : suwapuch.s@psru.ac.th

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. หน่วยจัดหาพัสดุ
 2. หน่วยบริหารสัญญาและหลักประกัน
 3. หน่วยควบคุมและจำหน่าย

กฏหมาย ระเบียบ และประกาศ

 1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
 2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
 3. คู่มือ ปปช.
 4. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ 3 (1)
 5. ประกาศกำหนดมาตราให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง
 6. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ วิธีตกลงราคา
 7. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
 8. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ 3 (2)
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะกฎกระทรวงกำหนด
 10. อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
 11. กฎกระทรวงกำหนด เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
 12. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 13. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

 1. แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

 1. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

 1. แบบฟอร์ม แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
 2. แบบฟอร์ม การควบคุมพัสดุ
 3. แบบฟอร์มใบเบิก-ยืมพัสดุ แบบฟอร์มการยืมพัสดุ
 4. แบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 5. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประกาศ และขอส่งเอกสารและรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง
 6. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประกาศ และขอส่งเอกสารและรายละเอียดครุภัณฑ์
 7. แบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 8. แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสภาพครุภัณฑ์ แบบฟอร์มรับบริจาคพัสดุ
 9. แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ทราบหมายเลข แบบฟอร์มสัญญาซื้อขาย
 10. แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเรียกทำสัญญา
 11. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบฟอร์ม-6.1
 12. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง-1 แบบสัญญาจ้างทำความสะอาด
 13. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)
 14. รายการวัสดุ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
 15. รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)