ติดต่อสอบถาม

โครงการจัดตั้งกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชั้นที่ 1 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5526-7059
อีเมล์ : finance@psru.ac.th
เว็บไซต์ : http://finance.psru.ac.th

แผนที่การเดินทาง