คำถามที่พบบ่อย

งานพัสดุ

1. คำถาม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตาข่ายกันนก ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด

ตอบ  ต้องพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบ และลักษณะที่จะจัดทำ หากเป็นตาข่ายที่เป็นเชือก

จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ให้เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ แต่หากเป็นตะแกรงเหล็ก และต้องยึดติดกับตัว

อาคาร จัดเป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. คำถาม กรณีสีอาคาร หลุดล่อน สีจางซีด หากดำเนินการทาสีใหม่ ให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายใด

ตอบ ให้ดำเนินการใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

3. คำถาม ประตูไม้เดิมชำรุด ต้องการเปลี่ยนประตูไม้บานใหม่ ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด

ตอบ กรณีจัดเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้เบิกจากงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย แต่หากเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม

เช่น เปลี่ยนจากประตูไม้เป็นประตูกระจก เป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจากงบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานบัญชี

งานบัญชี

งานการเงิน

ข้อ1. กำหนดการจ่ายคืนค่าบำรุงการศึกษาเงินช่วยเหลือโควิด 10% จะเข้าบัญชีได้เมื่อไร

ตอบ การเงินจะทำการเบิกจ่ายไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ตามประกาศช่วยเหลือโควิดของมหาวิทยาลัย