คำถามที่พบบ่อย

งานพัสดุ

1. คำถาม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตาข่ายกันนก ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด

ตอบ  ต้องพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบ และลักษณะที่จะจัดทำ หากเป็นตาข่ายที่เป็นเชือก

จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ให้เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ แต่หากเป็นตะแกรงเหล็ก และต้องยึดติดกับตัว

อาคาร จัดเป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. คำถาม กรณีสีอาคาร หลุดล่อน สีจางซีด หากดำเนินการทาสีใหม่ ให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายใด

ตอบ ให้ดำเนินการใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

3. คำถาม ประตูไม้เดิมชำรุด ต้องการเปลี่ยนประตูไม้บานใหม่ ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด

ตอบ กรณีจัดเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้เบิกจากงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย แต่หากเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม

เช่น เปลี่ยนจากประตูไม้เป็นประตูกระจก เป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจากงบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานบัญชี

งานบัญชี

งานงบประมาณรายได้

งานงบประมาณรายได้

 

งานงบประมาณแผ่นดิน

1. คำถาม เงินเดือนออกวันที่เท่าไร

ตอบ  โครงการจัดตั้งกองคลังได้ทำปฏิทินของวันเงินเดือน ในเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งกองคลัง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการจัดตั้งกองคลัง มรพส.

2. คำถาม การคำนวณค่าจ้างเงินเดือนกรณีที่บรรจุไม่เต็มเดือน

ตอบ ในกรณีที่บรรจุไม่เต็มเดือน เช่น บรรจุวันที่ 3 เดือน มกราคม ในการคำนวณ คือ

ฐานเงินเดือน x จำนวนวันที่ทำงาน (วันที่เริ่มบรรจุ – สิ้นเดือน) เดือนที่บรรจุจำนวนวันทั้งหมดของ  เช่น  เงินเดือน 9,000 บาท

วิธีการคิด  9,000 x 29/31  =  8,419.35  บาท

* กรณีที่คิดเป็นเศษสตางค์จุดทศนิยมหลักที่ 3 เช่นคิดได้ 8,419.354  ให้สังเกตหลักจุดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ถ้ามากกว่า 5 ให้ปัดขึ้น

น้อยกว่า 5 ปัดทิ้ง

การคิดประกันสังคม  8,419.35  x  5%  = 420 บาท

* กรณีที่คิดเป็นเศษสตางค์จุดทศนิยมหลักที่ 1 เช่นคิดได้ 420.96 ให้สังเกตหลักจุดทศนิยมตำแหน่งที่ 1  ถ้ามากกว่า 5 ให้ปัดขึ้น

น้อยกว่า 5 ปัดทิ้ง

(หมายเหตุ – ประกันสังคมขั้นต่ำ คิดฐานเงินเดือน 1,650 ประกันสังคมขั้นต่ำ 83 บาท

ประกันสังคมสูงสุดฐานเงินเดือน 15,000 บาท  ประกันสังคม 750 บาท)

งานบริหารงานทั่วไป

ข้อ1. กำหนดการจ่ายคืนค่าบำรุงการศึกษาเงินช่วยเหลือโควิด 10% จะเข้าบัญชีได้เมื่อไร

ตอบ การเงินจะทำการเบิกจ่ายไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ตามประกาศช่วยเหลือโควิดของมหาวิทยาลัย