งานการเงิน

 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวกฤษณา  วังเสนา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน
อีเมล์ : kritsana.w@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสาวิตรี   ดีดน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : sawitree.d@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสุวพัชร  ศรีอุดม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : suwapuch.s@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : นางสาวนิตยา  พ่วงหงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : nittaya.p@psru.ac.th


ชื่อ-สกุล  : นางสาวธนัญภรณ์  สอนพูน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : tananphorn.s@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสุนิสา  รุ่งเรือง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : sunisa.r@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : ว่าที่ รต.หญิงสุวรรณา  ด่อนจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : suwanna.d@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : นางสาววลัยลักษณ์  พฤทธิสาริกร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : walailak.p@psru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. หน่วยธุรการและสารบรรณ
 2. หน่วยเลขานุการและการประชุม
 3. หน่วยสารสนเทศ
 4. หน่วยนโยบายและแผน
 5. หน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนงบประมาณแผ่นดิน
 6. หน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนงบประมาณเงินรายได้
 7. หน่วยเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
 8. หน่วยรับเงิน
 9. หน่วยเงินยืมทดรองจ่าย
 10. หน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
 11. หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

เอกสารสำหรับนักศึกษาแนบเบิกบุตรข้าราชการ

 1. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
 2. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
 3. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
 4. ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 5. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 6. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
 7. ปริญญาบัญชีบัณฑิต
 8. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 9. ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
 10. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 11. ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
 12. ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
 13. ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 14. ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
 15. ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 16. ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 17. ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 18. ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 19. ประกาศ การเก็บค่าบำรุงการศึกษา-ภาคปกติ-2563 (นักศึกษา รหัส 63 ขึ้นไป)
 20. ประกาศ การเก็บค่าบำรุงการศึกษา-ภาค กศ.ปป.-2563 (นักศึกษา รหัส 63 ขึ้นไป)