งานการเงิน

ชื่อ-สกุล  : นางสาวกฤษณา  วังเสนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน
อีเมล์ : kritsana.w@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : นางอรทัย  ยิ้มอ่ำ
ตำแหน่ง :  พนักงานพัสดุ 4
อีเมล์ : oratai.y@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสาวิตรี   ดีดน้อย
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อีเมล์ : sawitree.d@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : นางสาวนิตยา  พ่วงหงษ์
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อีเมล์ : nittaya.p@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : นางสาวธนัญภรณ์  สอนพูน
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อีเมล์ : tananphorn.s@psru.ac.th

prabujitu

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสุนิสา  รุ่งเรือง
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์ : sunisa.r@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : ว่าที่ ร.ต.หญิง พัทธนันท์  คงสิบ 
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล์ : suwanna.d@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล  : นางสาววลัยลักษณ์  พฤทธิสาริกร
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์ : walailak.p@psru.ac.th

                                                                                                                                                                              

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. หน่วยธุรการและสารบรรณ
 2. หน่วยนโยบายและแผน
 3. หน่วยบุคลากร
 4. หน่วยสารสนเทศ
 5. หน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนงบประมาณแผ่นดิน
 6. หน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนงบประมาณเงินรายได้
 7. หน่วยเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
 8. หน่วยเบิกจ่ายเงินกู้ยืม กยศ.และ กรอ.
 9. หน่วยรับเงิน
 10. หน่วยเงินยืมทดรองจ่าย
 11. หน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
 12. หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
 13. หน่วยเงินยืมทดรองราชการ