งานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสุวพัชร  ศรีอุดม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : suwapuch.s@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ :  sunisa.r@psru.ac.th

 

 

 

ชื่อ-สกุล :  นางสาววนิดา อ่ำอยู่
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :   wanida.am@psru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. หน่วยธุรการและสารบรรณ
 2. หน่วยการเงิน พัสดุ และบุคลากร
 3. หน่วยนโยบายและแผน
 4. หน่วยรับ-จ่ายเงิน

เอกสารสำหรับนักศึกษาแนบเบิกบุตรข้าราชการ

 1. กศ.ปป.-ฉบับที่ 1 การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. กศ.ปป.-ฉบับที่ 2 (นิติศาสตรบัณฑิต)
 3. กศ.ปป.-ฉบับที่ 3 (สาธารสุขศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต )
 4. กศ.ปป.-ฉบับที่ 4 (รัฐศาสตรบัณฑิต เศรษศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต)
 5. กศ.ปป.-ฉบับที่ 5 (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
 6. กศ.ปป.-ฉบับที่ 6(สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต)
 7. กศ.ปป.-ฉบับที่ 7(สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
 8. ภาคปกติ-ฉบับที่1 การเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
 9. ภาคปกติ-ฉบับที่ 2 (นิติศาสตรบัณฑิต)
 10. ภาคปกติ-ฉบับที่ 3 (สาธารสุขศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต )
 11. ภาคปกติ-ฉบับที่ 4 (รัฐศาสตรบัณฑิต เศรษศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต)
 12. ภาคปกติ-ฉบับที่ 5 (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
 13. ภาคปกติ-ฉบับที่ 6(สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต)
 14. ภาคปกติ-ฉบับที่ 7(สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
 15. ภาคปกติ-ฉบับที่ 8(พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
 16. ประกาศ การเก็บค่าบำรุงการศึกษา-ภาคปกติ-2563
 17. ประกาศ การเก็บค่าบำรุงการศึกษา-ภาค กศ.ปป.-2563