งานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสุวพัชร  ศรีอุดม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : suwapuch.s@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรอนงค์ คำมี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :  onannong.k@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล :  นางสาววนิดา อ่ำอยู่
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :   wanida.am@psru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. หน่วยธุรการและสารบรรณ
 2. หน่วยเลขานุการและการประชุม
 3. หน่วยสารสนเทศ
 4. หน่วยนโยบายและแผน
 5. หน่วยประกันคุณภาพ

เอกสารสำหรับนักศึกษาแนบเบิกบุตรข้าราชการ

 1. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
 2. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
 3. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
 4. ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 5. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 6. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
 7. ปริญญาบัญชีบัณฑิต
 8. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 9. ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
 10. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 11. ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
 12. ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
 13. ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 14. ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
 15. ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 16. ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 17. ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 18. ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 19. ประกาศ การเก็บค่าบำรุงการศึกษา-ภาคปกติ-2563 (นักศึกษา รหัส 63 ขึ้นไป)
 20. ประกาศ การเก็บค่าบำรุงการศึกษา-ภาค กศ.ปป.-2563 (นักศึกษา รหัส 63 ขึ้นไป)