รายงานประจำเดือน

รายงานประจำเดือนสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562

 1. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 3. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2562
 5. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 6. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562
 7. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2562
 8. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 9. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 10. รุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 11. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 12. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานประจำเดือนสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

 1. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 3. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2562
 5. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 6. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
 7. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563
 8. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 9. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 10. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 11. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 12. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานประจำเดือนสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

 1. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 3. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2564
 5. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 6. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564
 7. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2564
 8. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 9. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 10. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 11. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 12. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานประจำเดือนสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2565

 1. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 3. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2565
 5. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 6. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565
 7. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2565
 8. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 9. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 10. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 11. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 12. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานประจำเดือนสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

 1. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 3. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2566
 5. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 6. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2566
 7. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2566
 8. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 256
 9. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566
 10. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 11. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 12. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2566