รายงานประจำปี

รายงานแสดงสถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2565

 รายงานแสดงสถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานแสดงสถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงสถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2562