รายงานประจำปี

รายงานแสดงสถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานแสดงสถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563