มาตรการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 1. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2564
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2565
 2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565
 3. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2564
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2565