มาตรการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 1. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2564
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2565
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2566
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2567
 2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567
 3. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2564
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2565
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2566
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2567