ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้

20220706150837265

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *