เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ (บจ.23-บจ.27)

บจ.23-เอกสารประกอบการเบิกค่าเบี้ยประกันภัย-ประกันอุบัติเหตุ

บจ.24-เอกสารประกอบการเบิกค่าพวงหรีด-พวงมาลา-พานพุ่ม-งบประมาณเงินรายได้

บจ.25-เอกสารประกอบการเบิกค่าอาหารสนับสนุนกิจกรรม

บจ.26-เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมวีซ่า

บจ.27-เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *