แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 – 2566

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *