ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวป้องกันดินพังทลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวป้องกันดินพังทลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *