เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บจ.01-บจ.07)

บจ.01-กรณีเดินทางโดยรถประจำทาง

บจ.02-กรณีเดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย

บจ.03-กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

บจ.04- กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน

บจ.05- กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

บจ.06- การเบิกค่าผ่านทางด่วน

บจ.07- การเบิกเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *