เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (บจ.08-บจ.11)

บจ.08-การเบิกค่าอาหาร , อาหารว่างและครื่องดื่ม

บจ.09-การเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร

บจ.10-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร

บจ.11- การเบิกค่าลงทะเบียนอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *