เอกสารประกอบการจัดจ้าง (จ.01-จ.05)

จ.01 – กรณีจ้าง ไม่เกิน 5,000  บาท

จ.02 – กรณีจ้าง ตั้งแต่ 5,000  บาท

จ.03 – กรณีการเบิกเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

จ.04 – ค่าจ้างเหมารถยนต์ กรณีจ้าง ไม่เกิน 5,000  บาท

จ.05 – ค่าจ้างเหมารถยนต์ กรณีจ้าง ตั้งแต่ 5,000  บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *