การซื้อระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ (ซ.6/2566)

SE6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *