ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน

eb2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *