การซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางพลศึกษาเพื่อการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายสุขภาพและกีฬา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.2/2566)

SE2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *