ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 59 เครื่อง (ซ.13/2565)

S13_2565 Edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *