ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (ซ.18/2565)

PKS18_2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *