ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นสูง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 41 เครื่อง

20220421164400001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *