ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *