ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *