มหาวิทยาลัยร่วมรับนโยบายการลดค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่1/2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด รวมถึงมีการเผยแพร่ระบาดขยายออกไปเป็นวงกว้างทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้สถานประกอบการหลายแห่งปิดทำการ หรือลดเวลาในการเปิดให้บริการลงบุคลากรหลายกลุ่มอาชีพต้องหยุดงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความห่วงใยนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง
ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประชุมวางแผนรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา และเงินค่าหอพักให้นักศึกษา มีหน่วยงานภายในเข้าร่วมดังนี้คือ  1. กองบริการการศึกษา
2. กองพัฒนานักศึกษา
3. โครงการจัดตั้งกองคลัง
4. โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางมหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการแจ้งมาตรการดังกล่าวให้ทราบ ในการดำเนินงานตามมติของรัฐมนตรีต่อไป
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับโอนคืนเงินส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับโอนคืนเงินค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชำระเงินถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียนเลือกสถานะไม่รับสิทธิ์ในระบบ refund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *