การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564


การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
นักศึกษาภาคปกติ รอบที่1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ครบเต็มจำนวน มหาวิทยาลัยฯจะโอนเงินส่วนต่างค่าบำรุงการศึกษา คืนให้กับนักศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร
โดยแนบหลักฐานการยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ดังนี้ สามารถดาวน์โหลดได้
1. คำร้องทั่วไป
2.ใบสำคัญรับเงิน
3.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564
5.ใบแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนสูญหาย)
6.สำเนาบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีนักศึกษาเท่านั้น พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง (มีค่าธรรมเนียมตามธนาคารเรียกเก็บ)
7.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการลดค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

** ข้อ3ใบเสร็จรับเงินขอเป็นสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องนะคะ
กรณีที่ไม่รับใบเสร็จตัวจริงคือ
1.นักศึกษาที่ลาออกกลางภาคการศึกษา/ต้องนำใบเสร็จตัวจริงมายื่นขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน
2.นักศึกษาที่จบการศึกษาจะต้องได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน(ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินตัวจริงเท่านั้น)

** หมายเหตุ
บุตรข้าราชการไม่ต้องนำเอกสารมาขอเงินคืนค่าลงทะเบียนลด 10% เพราะผู้ปกครองสามารถนำใบเสร็จเบิกได้ตามสิทธิ์เต็มจำนวนอยู่แล้วค่ะ

รายชื่อนักศึกษารอบ portfolio คลิกที่นี่
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการจ่ายคืนเงิน ขอให้หัวหน้าห้องรวบรวมส่งเอกสารได้ที่
โครงการจัดตั้งกองคลัง อาคารทีปวิชญ์ ชั้น1 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (เอกสารส่งไปรษนีย์ นับวันที่ 31 ก.ค.64 เป็นวันสุดท้ายนะคะ)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการคืนเงินเมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ไม่เกินภาคเรียนที่ 1/2564
กรณี นักศึกษาไม่สะดวกส่งเอกสารด้วยตนเองที่โครงการจัดตั้งกองคลัง ให้นักศึกษาส่งเอกสารฉบับจริงมาที่อยู่ด้านล่างนี้

โครงการจัดตั้งกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อคุณ สุวพัชร คุณสุนิสา โทร.055 267 059

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *