มาตรการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

  1.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *