ขอเชิญชวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

หนังสือ เรื่องขอเชิญชวนผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เป็นสถานพยาบาลหลักในการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล

แบบฟอร์ม แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส.9-02

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *