ดาวน์โหลดระเบียบ เอกสารการอบรมต่างๆ ประจำปี 2560

 

เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ พ.ศ.2557
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2558
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยงานปฏิบัติราชการ
เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปี 2550
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ขั้นตอน การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   
เอกสารโครงการกองคลังสัญจรความรูั ประจำปี 2560
  แนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะโครงการจัดตั้งกองคลัง (กองคลังสัญจรความรู้ ประจำปี 2560)
   
เอกสารอบรมการเงินพัสดุ ประจำปี 2560
  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว    
  เรื่อง ข้อสังเกตจากการตรวจสอบเอกสาร
  เรื่อง ขั้นตอนการพิมพ์ใบยืมเงิน
  แนวทางการปฏิบัติการยืมเงินราชการและการส่งใช้หนี้เงินยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  เรื่อง การเพิ่มข้อมูลผู้ขาย
  เรื่อง แบบ กง.1 การจัดซื้อจัดจ้าง
  เรื่อง แบบ กง.2 ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภ ค่าใช้สอย เงินอุดหนุน อื่นๆ
  เรื่อง แบบ กง.3 ค่าใช้สอยไปราชการ
  เรื่อง การดำเนินการจัดหาพัสดุ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
  เรื่อง การบริหารสัญญา
  เรื่อง ขั้นตอนการทำงานในระบบ e-GP
  เรื่อง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
  เรื่อง แนวทางและข้อสังเกตการเบิกจ่ายุ