//
แบบขออนุมัติไปราชการ
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้ำประกัน(สัญญาการยืมเงิน)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความนำส่งเงินค่าตอบแทนการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (แบบ นส.1)
แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบฟอร์มบันทึกข้อความสลีปเงินเดือน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน
แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร กองทุนประกันสังคม
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบแทนใบเสร็จ
แบบ กง.3 ใบอนุมัติขอเบิกเงินไปราชการ
 
การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
วิธีตกลงราคา
ระเบียบพัสด
 
หนังสือแจ้งเรียกทำสัญญา
แบบสัญญาซื้อขาย
แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประกาศ และขอส่งเอกสารและรายละเอียดครุภัณฑ์
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประกาศ  และขอส่งเอกสารและรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบฟอร์มพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มพัสดุเช่าเหมารถตู้ปีงบประมาณ 2563
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ดาวนโหลดแบบฟอร์ม แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การควบคุมพัสดุ และ รายการวัสดุ เดือนกันยายน พ.ศ.2562
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืมพัสดุ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิก-ยืมพัสดุ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับบริจาคพัสดุ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสภาพครุภัณฑ์
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบฟอร์ม-6.1
แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ทราบหมายเลข