แบบขออนุมัติไปราชการ
แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มรพส.
แบบฟอร์มบันทึกข้อความสลีปเงินเดือน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน
แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร กองทุนประกันสังคม
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบ กง.3 ใบอนุมัติขอเบิกเงินไปราชการ
 
การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
วิธีตกลงราคา
ระเบียบพัสด
 
หนังสือแจ้งเรียกทำสัญญา
แบบสัญญาซื้อขาย
แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประกาศ และขอส่งเอกสารและรายละเอียดครุภัณฑ์
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประกาศ  และขอส่งเอกสารและรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง
ดาวน์โหลด software 64 bit สำหรับติดตั้งโปรแกรม GFMIS
ดาวนโหลดแบบฟอร์ม แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
ดาวน์โหลด ตัวโปรแกรม GFMIS
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ และ แบบฟอร์มรายงานการรับ-จ่ายพัสดุ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืมพัสดุ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิก-ยืมพัสดุ