ระเบียบกองคลัง และงานพัสดุ

แนวทางการปฏิบัติ โครงการจัดตั้งกองคลัง ประจำปี 2560
   
   
   
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือ ปปช.
คู่มือการใช้งาน GFMIS
คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ 3 (1)
คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ 3 (2)
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ