ระเบียบกองคลัง และงานพัสดุ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเงินรายได้ พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ.2560
แนวทางการปฏิบัติ โครงการจัดตั้งกองคลัง ประจำปี 2560
   
   
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนด อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนด เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธฺิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือ ปปช.
คู่มือการใช้งาน GFMIS
คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ 3 (1)
คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ 3 (2)
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่