>
เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปี 2550
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2558
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบ
  แทนคณะกรรมการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่าย
  จากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ พ.ศ.2557