โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ "มีผลลบังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560"
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์(Prompt Pay)
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่4) พ.ศ. 2559 และหลักเกณ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะ พ.ศ.2559
การลงทะเบียนพร้อมเพย์(Prompt Pay) ด้วย Any ID
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย
รายชื่อคลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ปี 2558-2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง
การบริการตรวจแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คู่มือการยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เรื่อง การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีผ่าตัดล่วงหน้า
เรื่อง นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
   
   
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ฉบับที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ฉบับที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ฉบับที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ฉบับที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ฉบับที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ฉบับที่ 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ฉบับที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ฉบับที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ฉบับที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ฉบับที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ฉบับที่ 12