หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
กำหนดสินค้าดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(เพิ่มเติม)
การกำหนดสินค้าดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(เพิ่มเติม)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ (e-GP)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานของภาครัฐที่ได้จัดทำไว้แล้ว ก่อนวันที่ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่บังคับใช้
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมา บริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปี งปม.ใหม่ แต่ไม่อาจลงนามได้ทันที มีผลย้อยหลัง
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่เพิ่งประสิทธิภาพการใช้จ่าย งปม.เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ซักซ้อมความเข้าใจมาตราการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
การจัดอาหาร อาหารว่าและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน ฯ
การยกเว้นการปฏิบัติตามกฏกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6ฯ
ประชาสัมพันธ์การขอรับแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)
การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจักจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP)
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ "มีผลลบังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560"
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์(Prompt Pay)
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่4) พ.ศ. 2559 และหลักเกณ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะ พ.ศ.2559
การลงทะเบียนพร้อมเพย์(Prompt Pay) ด้วย Any ID
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อคลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง
การบริการตรวจแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คู่มือการยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เรื่อง การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีผ่าตัดล่วงหน้า
เรื่อง นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ