นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล    
    ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง    
นางสุวพัชร สันติสุวรรณ นางสาาวสาวิตรี ดีดน้อย นางนิ่มนวล พ่วงเฟื่อง นางศิริรัตน์ วาทมธุรส นางอรทัย ยิ้มอ่ำ
รักษาราชการหัวหน้างาน รักษาราชการหัวหน้างาน รักษาราชการหัวหน้างาน รักษาราชการหัวหน้างาน รักษาราชการหัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ บัญชี พัสดุ
         
นางสาววิวรรธนี สังข์ทอง นางกฤษณา คล้ายอ่ำ นางนิตยา พ่วงหงษ์ นางวนัสนันท์ พรมพุก นางจิราภรณ์ สัมปุรณะพันธ์ นางสาวพิมพ์พิชญาณ์ โฉมสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุุ นักวิชาการพัสดุ
           
นางสาวปาริชาติ ดาวเรือง นางสุนีย์ อินทรพุก นางสาวธนัญภรณ์ สอนพูน นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง นางสาววารุณี แก้วกิ่งจันทร์ นางสาวเมวิกา รุ่งฉัตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ
           
       
ว่าที่ รต.หญิงสุวรรณา ด่อนจันทร์        
นักวิชาการคอมพิวเตอร์