สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559