แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2562
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2561
แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561
  ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561
  ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561
  ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
  ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
  ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2560
  ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560
  ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558(ไตรมาส 1และไตรมาส 2)
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558(ไตรมาส 3)
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส 4)
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ