แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบรายงิงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558(ไตรมาส 1และไตรมาส 2)
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558(ไตรมาส 3)
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส 4)
  เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ