การซื้อระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) (ซ.24/2566)

SE24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *