การซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ซ.21/2566)

SE21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *