งานงบประมาณเงินรายได้

ชื่อ-สกุล :  นางนิ่มนวล  พ่วงเฟื่อง
หัวหน้างานงบประมาณเงินรายได้
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ :  nimnuan.p@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา พ่วงหงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : nitaya.p@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล :  นางสาวธนัญภรณ์  สอนพูน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : tanunporn.s@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล :  นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : sunisa.r@psru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. หน่วยงานเบิกจ่ายงบลงทุนและดำเนินงาน
  2. หน่วยงานจัดทำเงินทดรองลูกหนี้เงินยืม
  3. หน่วยงานรับ-จ่าย