งานงบประมาณเงินรายได้

ชื่อ-สกุล :  นางนิ่มนวล  พ่วงเฟื่อง
หัวหน้างานงบประมาณเงินรายได้
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ :  nimnuan.p@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา พ่วงหงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : nitaya.p@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล :  นางสาวธนัญภรณ์  สอนพูน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : tanunporn.s@psru.ac.th

 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวอรอนงค์ คำมี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : onannong.k@psru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. หน่วยเบิกจ่ายงบลงทุนและดำเนินงาน
  2. หน่วยจัดทำเงินทดรองลูกหนี้เงินยืม