งานงบประมาณแผ่นดิน

ชื่อ-สกุล : นางสาวสาวิตรี  ดีดน้อย
หัวหน้างานงบประมาณแผ่นดิน
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : sawitree.d@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวกฤษณา  วังเสนา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : krisana.w@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล :  ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวรรณา  ด่อนจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : suwanna.d@psru.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาววลัยลักษณ์ พฤทธิสาริกร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : waluiluk.p@psru.ac.th

 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวอรกานต์  ประยูรพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : orakan.p@psru.ac.th

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. หน่วยเบิกจ่ายเงินเดือน
  2. หน่วยเบิกจ่ายงบลงทุนและดำเนินงาน
  3. หน่วยเบิกจ่ายสวัสดิการข้าราชการ/พนักงาน บำนาญ
  4. หน่วยเงินกู้ยืม กยศ. และ กรอ.