จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน

a14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *