ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน

eb7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *