ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเรียน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)(ซ.21/2565)

PKS21_2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *